Tjänstevillkor

 1. Tjänsten gräsklippning ger rätt till Husarbete, enligt skatteverkets definition, rätten föreligger vid specifierat arbete och kund om utrymme för Husarbete finns, i förekommande fall där kund ej har utrymme för Husarbete efterfaktureras detta.
 2. Priset för gräsklippning avser normal gräsmatta, gräs med normal längd (upp till 8 cm) och att den angivna tomtstorleken överenstämmer med tomtkarta. Vid tveksamheter ska kopia på tomtkarta uppvisas. (Lösa saker såsom leksaker prylar, vattenslangar etc. ska vara bortplockade inför klipptillfället). Priser förutsätter att objekt där arbete ska utföras är tillgängligt för Stockholms Park och trädgårdsservice AB på ett sådant sätt att arbetet kan utföras med lämpliga redskap och i övrigt utan försvårande omständigheter.
 3. Beräknat fast pris på tjänsten gäller enbart för områden inom Stockholm med omnejd enligt lista nedan. Områden så som Norrtälje, Södertälje, vissa delar av Värmdö och Stockholms skärgård ingår ej. Övriga områden via offert.
 4. Gräsklippning som köpts till fast pris avser klippning av gräs samt kanttrimmning den bokade dagen. Klippningen kan komma att påbörjas mellan 08:00 - 18:30.Tilläggstjänster debiteras separat enligt prislisa eller per timme enligt avtal med kund.
 5. Lagstadgad moms 25% ingår i alla priser som anges på hemsidan.
 6. Garanti på utfört arbete innebär att om kunden inte är nöjd med utförd tjänst ska klagomål inkomma inom 24 timmar, bristen åtgärdas av Stockholms Park och trädgård Sverige AB inom 2 arbetsdagar från att klagomålet inkom. Varje utfört uppdrag kvalitetsgranskas av utförare efter utförd tjänst enligt upprättad checklista.
 7. Vid betalning med kort, betalas det fulla beloppet med avdraget RUT-avdrag vid bokning. Anges inget personnummer för RUT-avdrag måste hela beloppet erläggas direkt. Nekas kunden RUT-avdrag vid ansökan från Skatteverket efterfaktureras detta belopp. Vid avbeställning inom 5 dagar innan bokad dag, förs hela beloppet tillbaka. Vid fakturering sker detta efter utförd tjänst, betalningsvillkor 14 dagar netto om inte annat anges vid beställning. Vid försening utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen +8% samt påminnelseavgift 50 kr per påminnelse. Stockholms Park och trädgårdsservice AB innehar F-skattebevis. Stockholms Park och trädgårdsservice AB förbehåller sig rätten att ta kreditupplysning. Förskottsbetalning/nekad att köpa tjänst kan komma att krävas beroende på utfall av kreditupplysning.
 8. Vid utförande av Husarbete (sk rutavdrag) faktureras kunden enligt skatteverkets definition, fakturamodellen vilket innebär att, den del av arbete som Stockholms Park och trädgård Sverige AB anser är Husarbete, enbart faktureras kunden med halva beloppet varefter Stockholms Park och trädgård Sverige AB erhåller ersättning för resterande del från Skatteverket. Om Stockholms Park och trädgård Sverige AB nekas ersättning från Skatteverket för utfört arbete är kunden, oavsett anledning, skyldig att ersätta Stockholms Park och trädgård Sverige AB för det resterande belopp som ej debiterats kund för utfört arbete.
 9. Kunden är ansvarig att själv förvissa sig om gällande skatteregler. Mer information finns på www.skatteverket.se Kunden ska vid beställning ha förvissat sig om att utrymme för avdrag för husarbete finns. Stockholms Park och trädgårdsservice AB debiterar hela arbetskostnaden om avdrag för husarbete nekas se även punkt 7.
 10. Avtal och priser gäller tillsvidare. Uppdaterade avtal och priser finns tillgängliga på Stockholms Park och trädgårdsservice AB hemsida.
 11. Avbokning av klippning inom 5 dagar från bokad dag ger rätt till återförande av full betalning. Avbokas klippningen efter detta återförs enbart halva delen av kostnaden, det ev RUT-avdraget. tas ej ut.
 12. Vid extrema väderförhållanden såsom ihållande kraftig nederbörd eller extrem torka utgår klippning och den bokas om eller ev betalas fulla kostnaden tillbaka, inga ersättningsanspråk utöver detta kan göras för uteblivning klippning på grund av dessa förhållanden.
 13. Stockholms Park och trädgårdsservice AB ansvar omfattar ej skador som uppkommer på, eller anspråk som görs av kund eller tredje man, förorsakade av ev brister i erbjuden tjänst. Eventuellt skadeståndanspråk som ställs på Stockholms Park och trädgårdsservice AB kan aldrig överstiga det belopp som debiterats kund för aktuellt tjänst vid det besökstillfälle som skadeståndsanspråk avser.
 14. Klagomål och reklamtioner ska vara Stockholms Park och trädgårdsservice AB tillhanda inom 24 timmar från att tjänsten utförts.
 15. Frågor besvaras av Stockholms Park och trädgårdsservice AB med adress Plogvägen 1, 17996 Svartsjö, telefon 0733 61 20 23 e-post: info@sthlmtradgard.se se även hemsida www.sthlmtradgard.se.se Stockholms Park och trädgårdsservice AB org. nr. 556897-2152 Andra skriftliga avtal mellan kund och Stockholms Park och trädgårdsservice AB kan innhålla andra villkor än de som uppges här. I dessa fall gäller det undertecknade skriftliga avtalets villkor. Stockholm 2015-05-01